Statut - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." z siedzibą w Katowicach zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych.

1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.

2. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały Terenowe.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice, a terenem działalności obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz ośrodki polonijne poza obszarem RP.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: "Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r." z siedzibą w Katowicach.
 

ROZDZIAŁ II

Zadania Stowarzyszenia

§ 5

Do zadań Stowarzyszenia należy rozwój świadomości narodowej  w szczególności poprzez:

 1. Ujawnienie prawdy i propagowanie wiedzy na rzecz ogółu społeczności:

         a) o Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego Rzeczpospolitej Polskiej         działających  do  1939r,

         b) patriotycznego udziału Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego  w wojnie       obronnej, w 1939  roku,

         c) losów policjantów Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego i ich rodzin w okresie II wojny światowej,

         d) represjonowania policjantów i ich rodzin po wyzwoleniu.

 1. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami o pokrewnych celach i zadaniach,
 2. Pielęgnowanie tradycji Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego II RP,
 3. Prowadzenie działalności klubowej i spotkań, wystaw, prelekcji dla członków Stowarzyszenia,
 4. Inspirowanie instytucji, mediów oraz Kierownictwa Policji i Związków Zawodowych Policji
  do rozwoju różnych form kultywowania  tradycji a także upamiętniania Policji Państwowej,  Policji Województwa Śląskiego II RP.

§ 6

1.Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie w szczególności:

a)  zbiera dokumentację historyczną,

b) prowadzi dokumentację dotyczącą Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego
II RP,

c) inspiruje i inicjuje badania nad historią Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego
II RP,

d) organizuje prelekcje, spotkania, wystawy i seminaria poświęcone działalności Policji Państwowej
i Policji Województwa Śląskiego II RP,

e) gromadzi środki finansowe i rzeczowe.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia warunki określone w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz wymogi określone
w § 9, 10, 11  niniejszego statutu.

§ 8

W Stowarzyszeniu wyróżnia się członków:

 1. Zwyczajnych,
 2. Honorowych,
 3. Wspierających.

§ 9

Członkiem zwyczajnym może zostać:

 1. Były funkcjonariusz Policji Państwowej lub Policji Województwa Śląskiego II RP przed dniem 01.09.1939r.
 2. Członkowie rodziny policjanta Policji Państwowej lub policjanta Policji Województwa Śląskiego II RP sprzed dnia 01.09.1939 r.

§ 10

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom, których działalność w sposób szczególny prowadzi do ujawnienia prawdy o Policji Państwowej lub Policji Województwa Śląskiego II RP działających do 01.09.1939r.

§ 11

1.Członkiem wspierającym może być:

         a) osoba fizyczna , która w sposób szczególny zasłużyła się dla stowarzyszenia bądź          realizacji jego celów poprzez pracę na rzecz Stowarzyszenia,

         b) osoba prawna, która w jakikolwiek sposób wspiera działalność stowarzyszenia. Osoba        prawna działa przez swojego przedstawiciela.

§ 12

1. O przyjęciu w poczet członków ( zwyczajnego, wspierającego) Stowarzyszenia decyduje Zarząd na podstawie deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia, zaopiniowanej przez przewodniczącego Oddziału.


2. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Walnego Zebrania, które podejmuje w tej sprawie Uchwałę w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin do wniesienia odwołania wynosi 30 dni kalendarzowych..

§ 13

1. Członek zwyczajny, wspierający i honorowy  Stowarzyszenia jest obowiązany:

 1. Przyczyniać się do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
 2. Dbać o jego dobre imię,
 3. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał, zarządzeń i decyzji władz lub organów Stowarzyszenia,
 4. Ochraniać mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich jego członków,
 5. Regularnie uiszczać składki członkowskie oraz inne opłaty uchwalone przez Stowarzyszenie.

2. Członek honorowy zwolniony jest z uiszczania składek członkowskich oraz innych opłat uchwalonych przez Zarząd.

§ 14

1. Członek zwyczajny, wspierający oraz honorowy  Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia.
 2. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie określonym jego Statutem oraz uchwałami władz i organów Stowarzyszenia,
 3. Odwoływać się od decyzji i uchwał Zarządu, które go dotyczą do Walnego Zebrania w terminie do 14 dni od daty doręczenia, chyba że okoliczności wymuszają i usprawiedliwiają przedłużenie terminu odwołania.
 4. Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2.Członek zwyczajny ma dodatkowo prawo wybierać i być wybieranym do władz i organów Stowarzyszenia oraz ma głos stanowiący na Walnym Zebrania Członków.

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w następstwie skreślenia z listy jego członków.

§ 16

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w razie:


         a) złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

         b) śmierci członka Stowarzyszenia,

         c) uchyla się od płacenia składek lub innych opłat na rzecz Stowarzyszenia przez czas dłuższy niż 1 rok.

2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym stwierdza Zarząd Stowarzyszenia, po zaopiniowaniu przez przewodniczącego Oddziału Terenowego.

§ 17

1. Wykluczenie członka Stowarzyszenia może nastąpić w razie:

         a) rażącego naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia,

         b) niepodporządkowania się uchwałom władz lub organów Stowarzyszenia.

 1. Uchwałę o wykluczeniu członka Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym podejmuje Zarząd w głosowaniu tajnym. Dla ważności uchwały w tym przedmiocie wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów. Od decyzji Zarządu przysługuje  kandydatowi prawo odwołania  do Walnego Zebrania, które podejmuje w tej sprawie Uchwałę w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin do wniesienia odwołania wynosi 30 dni kalendarzowych.
 2. Zarząd zobowiązany jest do zwołania w trybie przyśpieszonym Walnego Zebrania.


ROZDZIAŁ IV

Władze i organy Stowarzyszenia
§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (lub Delegatów). Zasady wyboru delegatów oraz ich liczbę określa regulamin opracowany przez Zarząd.


2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalenie i zmiana Statutu,

 b) wybór Prezesa Zarządu, Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej,

 c)  podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i        udzielenia mu na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium,

 d) odwoływanie członków Zarządu  i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie ich składu,

 e) uchwalenie regulaminu Walnego Zebranie, regulaminu pracy Zarządu oraz regulaminu         pracy Komisji Rewizyjnej,

 f) określenie wysokości składki członkowskiej oraz wysokości i przeznaczenia innych opłat, które obciążają członków Stowarzyszenia,

 g) podejmowanie uchwały  w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,

 h) nadawanie godności Honorowego Prezesa i godności członków Honorowych.

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 

§ 19

1. Walne Zebranie  zwołuje Zarząd  Stowarzyszenia.

2. Raz w roku Zarząd  zwołuje Walne Zebranie sprawozdawcze, a raz na pięć lata zebranie sprawozdawczo- wyborcze.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej 15 członków Stowarzyszenia, przy czym obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

4. Informacja o terminie, miejscu i propozycji porządku obrad Walnego Zebranie (zwyczajnego, sprawozdawczego  lub nadzwyczajnego) Zarząd  Stowarzyszenia przekaże drogą pocztową względnie elektroniczną Przewodniczącemu  Oddziału Terenowego co najmniej 14  dni przed terminem obrad.

5. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebranie  (zwyczajnego, sprawozdawczego  lub nadzwyczajnego) Członków Zarząd  może wyznaczyć drugi termin Walnego Zebranie Członków, nie wcześniejszy  niż pół godziny po pierwszym terminie.

6. Walne Zebranie (zwyczajne, sprawozdawcze  lub nadzwyczajne) zwołane w pierwszym terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Walne Zebranie (zwyczajne, sprawozdawcze  lub nadzwyczajne) może odbyć się w drugim terminie bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Stowarzyszenia.

§ 20

1.W sprawach wymienionych w § 18  ust. 2 pkt. a, b, d, i g oraz innych sprawach określonych w Statucie, Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2.Do ważności innych uchwał wystarczy zwykła większość głosów.

§ 21


1. Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków (lub Delegatów), Zarząd i Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 5 lata.

3. Organy Stowarzyszenia działają w składzie: 5 lub 7 osobowym (Zarząd) oraz trzyosobowym (Komisja Rewizyjna).


4.  Uzupełnienie, względnie dokooptowanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej następuje w drodze Uchwały Walnego Zebrania.

§ 22

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes, który określa równocześnie podział zadań i kompetencje pomiędzy pozostałych członków Zarządu, zgodnie z regulaminem pracy Zarządu.

2.  Raz w roku Prezes przygotowuje sprawozdanie z pracy Zarządu i po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną przedstawia Walnemu Zebraniu.

3. Prezesowi Stowarzyszenia po zakończeniu kadencji może zostać nadana godność Honorowego Prezesa.

4. Prezes Honorowy może uczestniczyć w zebraniach Zarządu  z głosem doradczym.

§ 23

Do kompetencji Zarządu  należy w szczególności:

 1.  Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz,
 2.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu
 3. Tworzenie i rozwiązywanie oddziałów terenowych,
 4. Zarząd zatwierdza Przewodniczącego Oddziału Terenowego w oparciu o wynik przeprowadzonych w oddziale wyborów, zatwierdza plany pracy oddziałów, przyjęcie nowych członków, na podstawie deklaracji członkowskiej zaopiniowanej przez Przewodniczącego oddziału,
 5. Organizowanie i prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia,
 6. Prowadzenie innych spraw określonych w Statucie oraz niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebranie,
 7. Nadzorowanie działalności Przewodniczących Oddziałów.

§ 24


1. Komisja Rewizyjna jest kontrolnym organem wewnętrznym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna kontroluje legalność i celowość działalności Zarządu  oraz czuwa nad gospodarką, majątkiem i finansami Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Oddziałów Terenowych.

4. Komisja Rewizyjna może wnieść o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Komisja Rewizyjna zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§25

1. Tworzenie oddziału terenowego na wniosek członków stowarzyszenia danego terenu (nie mniej niż 10 członków)

2. Przewodniczący wybierany jest w wyniku przeprowadzonych wyborów w oddziale

3. Przewodniczący może wyznaczyć swojego zastępcę, który kieruje pracą oddziału pod nieobecność przewodniczącego

4. Przewodniczący Oddziału opiniuje deklaracje nowych członków stowarzyszenia

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, dochodu z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych)

2. O przyjęciu darowizny, spadku lub zapisu, a także skorzystanie z ofiarności publicznej decyduje Zarząd Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.


ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 27

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 do rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach.

2.Stowarzyszenie zostaje rozwiązane mocą uchwały Walnego Zebrania, które równocześnie wyznacza likwidatora.

3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia, po pokryciu kosztów likwidacji przeznacza się na cel społeczny określony przez Walne Zebranie.

 

 

Pliki do pobrania